This website requires JavaScript.

Ліцензійна угода

Затверджено:
Наказ директора ТОВ «ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА» № 25/01-1 від «25» січня 2021р.
Мар’їн Ю.Я.
Ця редакція Публічного ліцензійного договору опублікована 25.01.2021р. та вступає в силу з моменту опублікування на Сайті.

Публічний ліцензійний договір

Про надання прав використання програмної продукції

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА», яке створене та зареєстроване відповідно до законодавства України, в особі директора Мар’їна Юрія Яковича, діючого на підставі Статуту, (надалі - «Ліцензіар»), публікує в мережі Інтернет за веб-адресою: https://easymarkets.com.ua/uk/licence/ цей Публічний ліцензійний договір про надання прав використання програмної продукції (надалі – «Договір»), який відповідно до ст.633, 641 Цивільного кодексу України є публічним договором та договором публічної оферти (пропозиції) на адресу необмеженого кола юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та дієздатних фізичних осіб, зацікавлених в отриманні права на використання програмної продукції, визначеної цим Договором, на нижченаведених умовах.

1. Терміни та визначення

1.1. З метою однакового та однозначного трактування умов цього Договору, терміни, що вживаються у даному Договорі, мають наступне значення:

1)Аккаунт - складова частина Облікового запису, створена Ліцензіатом сукупність даних про уповноважену особу (працівника, третю особу) Ліцензіата, що здійснює використання Програмної продукції від імені Ліцензіата і необхідна для надання доступу до Програмної продукції.

2) Акт про надання права на використання Програмної продукції ( або «Акт приймання - передачі Ліцензії») - документ, дата надіслання якого на електронну пошту Ліцензіата, підтверджує надання Ліцензії, і який є доказом надання прав на використання Програмної продукції протягом певного періоду, до настання однієї з наступних подій:

1) повідомлення однієї із Сторін про розірвання Договору відповідно до п. 13.2 цього Договору;

2) порушення строку сплати Винагороди, відповідно до умов Договору.

3) Базова технічна підтримка Програмної продукції - технічна підтримка з питань функціональних можливостей Програмної продукції, що надається фахівцями Ліцензіара по виділеній лінії служби прийому і вирішення технічних запитів (електронна пошта: info@easymarkets.com.ua / он-лайн чат в інтерфейсі програми). Вартість послуг базової технічної підтримки Програмної продукції за цим Договором входить до складу Винагороди та окремій оплаті не підлягає.

4) Винагорода - грошове відшкодування, що сплачується Ліцензіатом на користь Ліцензіара за використання інтелектуальної власності Ліцензіара – Програмної продукції. Винагорода, відповідно до цього Договору, являє собою оплату в розмірі вартості використання Ліцензії відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифного плану і на визначений в такому Тарифному плані або Рахунку на оплату період використання даної Ліцензії. Розмір Винагороди визначається в порядку, визначеному Розділом 7 цього Договору.

5) Демонстраційний період - режим обмеженого доступу, в якому Ліцензіат може ознайомиться з інтерфейсом Програмної продукції, дізнатись про функціонал Програмної продукції, ознайомитись з Тарифними планами, без зобов'язань придбання Ліцензії в подальшому.

6) Договір - цей Публічний ліцензійний договір про надання прав на використання програмної продукції та всі додатки до нього, що містять в собі основні умови, на яких Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату Ліцензію, затверджений наказом директора ТОВ «ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА» № 25/01-1 від 25.01.2021 р., запропонований будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю, дієздатній фізичній особі Ліцензіаром та викладений для публічної демонстрації та вільного доступу на Сайті в мережі Інтернет.

7) Заявка - лист, що містить намір Ліцензіата отримати Ліцензію та інформацію про обраний Тариф, який направляється Ліцензіатом Ліцензіару і формується автоматично на Сайті за допомогою Програмної продукції натисканням Ліцензіатом кнопки «Придбати».

8) Ліцензіар - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА», повні реквізити якого наведені в кінці цього Договору, яке є володільцем всіх відомих на момент укладення цього Договору виключних майнових прав інтелектуальної власності на Програмну продукцію, і, відповідно до положень ст.424, ст.1108 Цивільного кодексу України, має право надавати доступ до Програмної продукції за Договором.

9) Ліцензіат - особа, яка належним чином прийняла умови даного Договору (здійснила акцепт оферти), якою може бути будь-яка (національна чи іноземна) дієздатна фізична особа або юридична особа, або фізична особа-підприємець, або уповноважена фізична особа, що діє від імені юридичної особи, якій Ліцензіар надає Ліцензію на умовах, передбачених цим Договором.

10) Ліцензія - невиключне право на використання Програмної продукції, яке надається Ліцензіаром Ліцензіату на умовах цього Договору.

11) Обліковий запис - формалізована згідно зі стандартами мережі Інтернет структура конкретних даних, інформації, що сукупно відносяться до єдиного елементу Програмної продукції та, як і індивідуалізовані облікові данні, що надані Ліцензіатом Ліцензіару при реєстрації, включає в себе дані про доступ та використання Програмної продукції, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису. Доступ до Облікового запису здійснюється через логін та пароль, які Ліцензіат отримує при реєстрації на Сайті.

12) Обліковий період – період дії Ліцензії за відповідним Тарифним планом. Один (1) період дорівнює 31 (тридцять однин) календарний день. Дванадцять (12) періодів дорівнює 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів.

13) Оферта – публічна пропозиція Ліцензіара, адресована будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю, дієздатній фізичній особі, укласти з ним Договір, визначений в цьому документі.

14) Платіжна система - система розрахунків, представлена уповноваженим оператором по прийому платежів або оператором електронних грошових коштів, що має певні правила і умови і будує взаємини на основі використання технології банківських карт. Платіжна система надається Третіми особами, в тому числі платіжним агрегатором або банком, що надає послуги еквайрингу і не є складовою частиною (елементом) Програмної продукції і предметом регулювання цього Договору.

15) Правові документи - документи, що регулюють відносини між Ліцензіаром і Ліцензіатом, які є невід'ємною і обов'язковою частиною регулювання відносин між сторонами цього Договору.

16) Програмна продукція – термін визначено у п.2.1 цього Договору.

17) Рахунок на оплату - документ в електронній та (або) паперовій формі, складений Ліцензіаром, який визначає узгоджений перелік Ліцензій, термін дії Ліцензії, розмір Винагороди, а також може містити додаткові умови договірних відносин між Ліцензіаром та Ліцензіатом.

18) Сайт – інтернет-ресурс Ліцензіара, розташований в мережі Інтернет за веб-адресою: https://easymarkets.com.ua/uk/ та (або) за іншими адресами її піддоменних імен, що містять у собі найменування «easymarkets.com.ua», за допомогою якого надається доступ до Програмного продукту та його використання, який також містить інформацію про Програмну продукцію, Тарифи і Винагороду за надання права використання Програмного продукту, служить офіційним засобом повідомлення Ліцензіата про зміни та доповнення Програмного продукту шляхом розміщення на Сайті відповідної інформації у випадках, передбачених цим Договором. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма правами на Сайт, необхідними для виконання своїх зобов'язань за Договором.

19) Тарифний план - сукупність наступних умов надання Ліцензії, які формує Ліцензіар і обирає Ліцензіат: термін дії (надання невиключного права) використання Ліцензії або Обліковий період, розмір винагороди Ліцензіара за використання Програмної продукції Ліцензіатом, функціональні можливості Програмної продукції. Тарифні плани є невід'ємною частиною цього Договору та розташовані в публічному доступі на Сайті в мережі Інтернет за веб-адресою: https://easymarkets.com.ua/uk/tariffs/.

20) Треті особи – будь-які фізичні особи, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які не є Сторонами цього Договору.

1.2. Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цьому Договорі і не знайшли свого відображення в розділі «Терміни та визначення», будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливає з тексту цього Договору. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміну та (або) визначення, що використовується в цьому Договорі, застосовуватися буде те тлумачення, яке визначено звичаями ділового обороту і законодавством України.

1.3.Якщо з контексту не випливає інше, в цьому Договорі терміни, згадані в однині, в рівній мірі відносяться до тих же понять у множині, і навпаки.

2.Програмна продукція та право власності на неї

2.1.Під Програмною продукцією розуміється онлайн-сервіс під назвою Інтернет-портал «Easy Markets», який є результатом комп’ютерного програмування (в розумінні пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України) та комп’ютерною програмою (в розумінні ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), який розміщений на програмно-апаратному комплексі Ліцензіара, доступ до якого здійснюється за допомогою Сайту та який використовується для дозволених цілей (що визначені в 2.4. цього Договору).

Програмна продукція складається з сукупності алгоритмів, даних і команд, відтворюваних на пристрої, інших даних і команд включаючи неактивовані, що можуть розміщуватися на серверах, оперованих і (або) контрольованих і (або) іншим чином використовуваних Ліцензіаром для функціонування Програмної продукції. Елементами Програмної продукції є, в тому числі, але не обмежуючись: програмний код, окремі програми для ЕОМ; інструкції; будь-які найменування, в тому числі найменування місць, локацій і інше; тексти, шрифти, аудіорядок, візуальний рядок, інтерфейси, дизайн, зображення та інше.

2.2.Програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу Інтернет-портал «Easy Markets», згідно зі ст. ст. 420 і 433 Цивільного кодексу України та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», є об'єктом авторського права і охороняється законом. Виключні майнові права на Програмну продукцію належать Ліцензіару.

2.3.Сторони погоджуються, що згідно ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» перелік способів використання об'єкта авторського права третьою особою за згодою Ліцензіара не є вичерпним, а згідно ч. 2 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права» виключне право використовувати об'єкт авторського права передбачає можливість його використання в будь-якій формі і будь-яким способом, і, відповідно, Ліцензіар має право надавати третім особам право користування Програмною продукцією шляхом надання онлайн-сервісу, як передбачено цим Договором;

2.4.Сторони погоджуються, що оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може, серед іншого, здійснюватися на підставі інших договорів щодо розпорядження правами інтелектуальної власності додатково до тих, які передбачені в пп. 1-4 ч. 1 зазначеної статті, Ліцензіар має право викласти умови цього Договору, зокрема у вигляді Оферти, розміщеної на Сайті.

2.5.Ліцензіар гарантує наявність у нього виключних прав на Програмну продукцію у вигляді онлайн-сервісу – Інтернет-портал «Easy Markets», які дозволяють йому виконати всі його зобов’язання за цим Договором (офертою).

2.6.Дозволеними цілями використання Програмної продукції та надання користуванням Програмної продукції за цим Договором є:

1) Створення Ліцензіатом за допомогою використання Програмної продукції унікальної інформації на підставі цілодобового користування Сайтом та пошуку інформації (аналітично, статистичної, тощо), їх дослідженню та аналізу, із візуалізацією результатів пошуку без або із застосуванням фільтрів на вибір Ліцензіата. Онлайн-сервіс – Інтернет-портал «Easy Markets» містить дані з офіційних та/або відкритих джерел інформації («Джерела інформації»), щодо яких Ліцензіату доступні наступні функціональні можливості: пошук за пошуковим словом; використання наступних фільтрів для пошуку; огляд, моніторинг, звіти, добірка аналітичних звітів, та інші, які Ліцензіар може вносити на свій розсуд та відповідно до умов цього Договору.

Оскільки дані з Джерел інформації надаються Ліцензіару третіми особами та/або отримані з відкритих джерел інформації, Ліцензіар не несе відповідальності за зміст такої інформації, виявлені помилки, збої у роботі третіх осіб, а також не приймає будь- яких зобов'язань за точність, корисність або доступність будь-якої інформації, переданої або опублікованої за допомогою Програмного продукту.

2) Створення Ліцензіатом за допомогою використання Програмної продукції комерційно цінної інформації, що: 1) використовується Ліцензіатом у власних інтересах або 2) надається Ліцензіатом своїм Клієнтам за плату. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь, зазначене положення не повинно ні в якому разі трактуватися як надання права Ліцензіату видавати субліцензії на Програмну продукцію.

3) Надання права використання Програмної продукції Третім особам, без надання їм субліцензії. При цьому загальна кількість користувачів не повинна перевищувати кількість користувачів у відповідному Тарифному плані, обраному Ліцензіатом.

2.7.Всі виключні права інтелектуальної власності на Сайт, Програмну продукцію, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації та інші об'єкти, розміщені на Сайті, а так само складові частини та їх елементи, інформація, належать виключно Ліцензіару.

3.Предмет договору

3.1.За цим Договором Ліцензіар надає Ліцензіату невиключне право на використання Програмної продукції (Ліцензію) на обумовлених в цьому Договорі та додатках до нього умовах, і відповідно до обраного Тарифного плану, а Ліцензіат зобов'язується своєчасно і в повному обсязі виплатити Ліцензіару Винагороду та використовувати Програмну продукцію на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього.

3.2.Право використання Програмної продукції (Ліцензія) надається на термін, узгоджений Сторонами за Заявкою Ліцензіата та обраного ним Тарифного плану (далі – Обліковий період), який розпочинається з дати надходження Винагороди на розрахунковий рахунок Ліцензіара. Надання Ліцензії оформлюється Актом приймання-передачі Ліцензії (далі, в т.ч. Акт), де також визначається кількість Облікових періодів дії Ліцензії, що залежить від обраного Тарифного плану. При обранні нового Тарифного плану сторони зобов‘язані укласти новий акт із зазначенням нового Тарифного плану. Акт укладається в порядку передбаченому п.5.5 цього Договору.

3.3.Ліцензія, відповідно до цього Договору, включає в себе використання Програмної продукції, яка передбачає можливість здійснювати будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програмної продукції у відповідності до його призначення, а саме:

1) здійснювати віддалене користування Програмною продукцією за допомогою мережі Інтернет;

2) здійснювати онлайн-сервіс Програмної продукції, а також до інформації, яка сформована в результаті експлуатації Програмної продукції, з метою використання функціональних можливостей Програмної продукції;

3) зберігати результати пошуку, моніторингу та/або аналізу інформації (аналітично, статистичної, тощо) або даних у форматах, передбачених Програмною продукцією;

4) використовувати дані результатів на свій розсуд, але відповідно до дозволеної мети, визначеної в п.2.4 цього Договору.

3.4.Функціональні можливості Програмної продукції, наданої Ліцензіаром, відповідно до цього Договору, Ліцензіату – залежать від обраного Тарифного плану.

3.5.Користування Програмною продукцією надається Ліцензіату за принципом «як є» без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відповідність Програмної продукції очікуванням Клієнта і використання або невикористання даного права в період дії Ліцензії.Користування Програмною продукцією надається Ліцензіату за принципом «як є» без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відповідність Програмної продукції очікуванням Клієнта і використання або невикористання даного права в період дії Ліцензії.

3.6.Користування Програмною продукцією може здійснюватися тільки Ліцензіатом на підставі створеного Облікового запису. Кількість користувачів, що мають одночасний доступ через Обліковий запис Ліцензіата, узгоджується Сторонами відповідно до Заявки Ліцензіата та обраного ним Тарифного плану.

3.6.1. Якщо Заявкою визначено декілька користувачів, то в такому випадку Ліцензіат призначає адміністратора, який є уповноваженою особою Ліцензіата, та який зобов’язується організувати для групи користувачів Ліцензіата спільне середовище з метою їх об’єднання та забезпечення кожному з них можливості користування Програмною продукцією під Обліковим записом Ліцензіата. Зміна адміністратора можлива лише за письмовим погодженням з Ліцензіаром через засоби електронного зв’язку. Адміністратор несе відповідальність за достовірність даних щодо користувачів та їх приналежності до компанії Ліцензіата. Адміністратор та користувачі Ліцензіата надають згоду Ліцензіару на перевірку їх персональних даних в межах використання Програмної продукції.

3.6.2. Ліцензіар не несе відповідальності за внутрішню комунікацію адміністратора з користувачами, і не приймає будь-яких зобов'язань за точність, корисність або доступність будь-якої інформації, переданої або опублікованої за допомогою Програмної продукції.

3.7.З метою уникнення сумнівів і іншого трактування цей Договір не передбачає відчуження виключного права, надання права використання на умовах виключної ліцензії на будь-які результати інтелектуальної діяльності, що належать Ліцензіару. Положення цього Договору не обмежують права Ліцензіара на використання і розпорядження Програмною продукцією за своїм вибором і розсудом, включаючи право на надання доступу до неї Третім особам.

3.8.Цим Договором Ліцензіар підтверджує, що Програмна продукція, на момент надання Ліцензіату Ліцензії, не закладена, не заарештована, не є предметом позовів третіх осіб.

3.9.Надання Ліцензіату прав, передбачених п.3.3 цього Договору, здійснюється шляхом реєстрації Ліцензіата в Програмній продукції з присвоєнням йому унікального імені (логіну) та видачі пароля для входу в Програмну продукцію. Логін та пароль є спеціальними засобами авторизації, що дозволяють ідентифікувати Ліцензіата в якості правомірного користувача Програмної продукції. Ліцензіат не має права передавати логін та пароль будь-якій Третій особі.

3.10.Територією правомірного використання Програмної продукції за цим Договором є територія України. При цьому, за бажанням Ліцензіата Програмна продукція може правомірно використовуватися на території всього світу.

3.11.Ліцензіар може обмежити Ліцензіату доступ до функціональних можливостей Програмної продукції за умов ненадходження Винагороди Ліцензіару у строки, визначені у Договорі. В такому разі, Ліцензіат отримує обмеження доступу до системи, при якому будь-які функціональні можливості Програмної продукції недоступні.

4.Порядок укладання договору (акцепт оферти)

4.1.Відповідно до ст.642 Цивільного кодексу України безумовним прийняттям (акцептом) умов Оферти та укладення цього Договору вважається здійснення Ліцензіатом однієї з наступних дій, що свідчать про волевиявлення укласти договір відповідно до ст.205 Цивільного кодексу України:

1) Здійснення Ліцензіатом реєстраційних дій в Програмній продукції на Сайті мережі Інтернет, в результаті чого створюється Обліковий запис з метою отримання доступу до функціональних можливостей Програмної продукції, що належить Ліцензіару;

2) Здійснення оплати Винагороди Ліцензіатом на користь Ліцензіара за цим Договором та/або рахунком, наданим Ліцензіаром.

Момент створення Облікового запису Ліцензіата в Програмній продукції на Сайті та/або оплата Ліцензіатом Винагороди на користь Ліцензіара, згідно обраного Тарифного плану, вважається моментом укладання цього Договору між Ліцензіаром та Ліцензіатом і надання останньому права використання Програмною продукцією.

З моменту вказаних дій пов’язаних з прийняттям оферти юридична особа та/або фізична особа-підприємець, та/або дієздатна фізична особа розглядається як Ліцензіат – особа, яка вступила з Ліцензіаром у договірні відносини відповідно до прийнятих умов (визначених нижче) цього Договору.

4.2.Акцепт Оферти, вчинений Ліцензіатом, що має наслідком укладення Договору, означає повну і беззастережну згоду Ліцензіата з її умовами. Акцепт Оферти (Договору) є підтвердженням того, що:

1) всі та будь-які умови укласти Договір приймаються Ліцензіатом цілком і повністю без будь-яких застережень і обмежень;

2) Ліцензіат ознайомлений з усіма умовами надання послуг Ліцензіаром та умовами цього Договору;

3) Ліцензіату зрозумілі всі умови надання послуг Ліцензіаром та умови Договору;

4) умови надання послуг і пропозиція укласти цей Договір (Оферта) повністю відповідають волі, потребам і вимогам Ліцензіата.

4.3.Прийняття умов цього Договору (акцепт Оферти) означає, що Договір не містить зазначених в п.2 ст.634 Цивільного кодексу України умов, а так само не містить інших вочевидь обтяжливих для Ліцензіата умов, які Ліцензіат, виходячи із власного розуміння своїх інтересів, не прийняв би при наявності у нього можливості взяти участь у визначенні умов Договору, а Ліцензія, зазначена у цьому Договорі, не є нав'язаними Ліцензіатові.

4.4.Вручення Ліцензіатові оригінального примірника цього Договору може бути здійснено на запит Ліцензіата, направленого по електронній пошті Ліцензіару. Ліцензіар, в залежності від технічних можливостей, може направити цей Договір наступними способами:

1) шляхом направлення примірника Договору в електронній формі на адресу електронної пошти, вказаної Ліцензіатом при реєстрації на Сайті;

2) шляхом направлення примірника Договору на паперовому носії за допомогою кур'єрської служби за рахунок Ліцензіата.

4.5.Здійснюючи акцепт оферти Договору у вищевказаному порядку – Ліцензіат гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю та безумовно приймає всі умови цього Договору, а також інші правові документи, що регламентують правові відносини між Ліцензіатом та Ліцензіаром, та/або третіми особами з питань даного Договору.

4.6.Ліцензіат розуміє, що прийняття пропозиції укласти цей Договір (акцепт Оферти) в порядку, встановленому цим Договором, рівносильний укладенню письмового договору на умовах, викладених в Договорі.

4.7.Здійснюючи дії по акцепту оферти Ліцензіат гарантує, що він є право- і дієздатною особою, а також має законні права вступати в договірні відносини з Ліцензіаром. Ліцензіат гарантує, що відносини представництва, в разі їх наявності, належним чином оформлені.

4.8.Оферта може бути відкликана Ліцензіаром в будь-який час.

5.Умови та порядок надання користування програмною продукцією

5.1.Цим Договором визначається такий послідовний порядок взаємодії Сторін по використанню Програмної продукції, отримання Ліцензіатом Ліцензії та виконання Сторонами Договору:

1) Ліцензіат вивчає опис Тарифних планів, функціональних можливостей Програмної продукції, умови придбання та надання Ліцензій, Правових документів, іншої інформації, що відноситься до надання прав на використання Програмної продукції і прав на неї, розміщеної на Сайті Ліцензіара в мережі Інтернет на сайті https://easymarkets.com.ua/uk/;

2) Ліцензіат здійснює послідовні дії, спрямовані на створення Облікового запису Ліцензіата, дотримуючись процедури реєстрації, яка встановлена на Сайті. Ліцензіат після реєстрації Облікового запису Ліцензіата на Сайті отримує логін та пароль для ідентифікації Ліцензіата на Сайті та отримання доступу до Програмної продукції. Натискаючи кнопку «Створити/Зареєструвати», Ліцензіат погоджується з умовами цього Договору, та отримує на вказану електронну адресу лист для авторизації. Після авторизації, Ліцензіат набуває можливість увійти у свій Обліковий запис на Сайті та робити замовлення.

Ліцензіат не отримує санкціонований доступ до Програмної продукції і, відповідно, не зможе створити Обліковий запис, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цього Договору.

3) Після реєстрації та створення Облікового запису, Ліцензіат отримує частковий доступ (демонстраційний доступ або період) до функціональних можливостей Програмної продукції на строк 7 (сім) календарних днів (включно) з моменту створення Облікового запису. Демонстраційний доступ надається з метою ознайомлення Ліцензіата з функціональними можливостями Програмної продукції та можливістю обрати відповідний Тарифний план. Після спливу демонстраційного періоду, Ліцензіат має право направити Ліцензіару Заявку на використання Програмної продукції відповідно до обраного Тарифного плану. Дія демонстраційного доступу припиняється, достроково, у випадку коли Ліцензіатом буде придбано та активовано хоча б один з Тарифних планів.

4) Ліцензіат направляє Заявку на отримання певних Ліцензій Ліцензіара будь-яким доступним способом зв'язку, в тому числі, але не обмежуючись: за допомогою телефонного зв'язку та (або) електронної пошти, і (або) в мережі Інтернет у спосіб, визначений цим Договором;

5) Ліцензіар надає Рахунок на оплату Ліцензій (Винагороди) Ліцензіатові шляхом направлення на електронну пошту Ліцензіата і (або) в автоматичному режимі на основі обраного Ліцензіатом Тарифного плану;

6) Ліцензіат здійснює оплату вартості придбання Ліцензії (Винагорода) за наданим Рахунком на оплату;

7) Ліцензіар надає Ліцензіату у використання Програмну продукцію відповідно до придбаної Ліцензії шляхом надання доступу до Програмної продукції відповідно до положень цього Договору;

8) Ліцензіат здійснює використання Програмної продукції відповідно до функціональних можливостей придбаної Ліцензії та цього Договору.

5.2.Для того щоб скористатися Програмною продукцією, Ліцензіату необхідно мати комп'ютер, підключений до мережі Інтернет, що відповідає технічним вимогам, розміщеним на Сайті Ліцензіара.

5.3.Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та встановлення необхідного для цього обладнання та програмних продуктів, не підпадають під дію цього Договору і вирішуються Ліцензіатом самостійно.

5.4.За заявкою Ліцензіата про можливість придбання користування Програмною продукцією, Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату Ліцензію на використання Програмної продукції, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виконання Ліцензіатом своїх зобов'язань з оплати Винагороди відповідно до розділу 7 цього Договору.

5.5.Права на використання Програмною продукцією (Ліцензія) вважаються наданими Ліцензіату з дати початку дії Облікового періоду, відповідно до п. 3.2 цього Договору. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку дії Облікового періоду, Ліцензіар направляє на електронну адресу Ліцензіата Акт про надання права на використання Програмною продукцією (або Акт приймання-передачі Ліцензії). Ліцензіат зобов'язується підписати і відправити на електронну адресу Ліцензіара не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Акту.Права на використання Програмною продукцією (Ліцензія) вважаються наданими Ліцензіату з дати початку дії Облікового періоду, відповідно до п. 3.2 цього Договору. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати початку дії Облікового періоду, Ліцензіар направляє на електронну адресу Ліцензіата Акт про надання права на використання Програмною продукцією (або Акт приймання-передачі Ліцензії). Ліцензіат зобов'язується підписати і відправити на електронну адресу Ліцензіара не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Акту.

У разі якщо протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту направлення Акту Ліцензіату, на адресу Ліцензіара не надійде підписаний Ліцензіатом Акт або мотивована відмова від його підписання, права на використання Програмної продукції вважаються переданими без претензій, а односторонній акт є підтвердженням передачі Ліцензії.

5.6. Онлайн-сервіс Програмної продукції надається Ліцензіату наступним способом:

1) протягом Облікового періоду, Ліцензіат за допомогою Облікового запису формує здійснює пошук даних / інформації у Програмній продукції шляхом введення необхідних параметрів запиту до відповідних полях запиту;

2) обробка запиту здійснюється автоматично за допомогою Програмної продукції;

3) результатом обробки запиту є візуальне відображення результатів пошуку;

4) Ліцензіат може використовувати функціональні можливості Програмної продукції для зберігання результатів пошуку.

6.Права і обов'язки сторін

6.1.Права і обов'язки Ліцензіара:

6.1.1.Ліцензіар має право розпоряджатися Програмною продукцією, передавати право доступу до неї третім особам, самостійно використовувати Програмну продукцію в будь-якій формі і будь-яким способом за своїм розсудом;

6.1.2.Ліцензіар має право отримувати Винагороду за надані Ліцензіату Ліцензії на Програмну продукцію відповідно до умов цього Договору, а також має право вносити зміни до Тарифних планів та встановлювати нові Тарифні плани;

6.1.3.Ліцензіар має право оновлювати зміст, функціональні можливості Програмної продукції, а також інтерфейс користувача в будь-який час на свій власний розсуд. Ліцензіар не бере перед Ліцензіатом відповідальності за модифікацію Програмної продукції. Ліцензіар має право повідомляти Ліцензіату про деякі із проведених модифікацій за допомогою публікації оголошення на Сайті, в інтерфейсі Програмної продукції/Сайті та/або за допомогою електронної пошти на адресу Ліцензіата, яка вказана при реєстрації Облікового запису;

6.1.4.Ліцензіар має право вносити, редагувати або видаляти будь-яку інформацію на власний розсуд, в тому числі змінювати кількість і склад постачальників інформації, дані яких аналізуються (обробляються) Програмною продукцією;

6.1.5.Ліцензіар має право проводити технологічні перерви доступності Програмної продукції, які розглядаються як використання Програмної продукції в штатному режимі і не є підставою для перерахунку сплачених Ліцензіатом Винагород. Технологічні перерви можуть проводитися в тому числі для поновлення функціональності Програмної продукції.

Технологічні перерви проводяться переважно в нічний час (з 00:00 до 06:00 за Київським часом);

6.1.6.Ліцензіар зобов’язується усувати можливі програмні збої в роботі Програмної продукції по заявці Ліцензіата, в наступному порядку. У разі виявлення помилок в роботі Програмної продукції, Ліцензіат направляє Ліцензіару письмову заявку по електронній пошті з детальним описом проблеми. Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від Ліцензіата такої письмової заявки з описом збоїв в роботі Програмної продукції визначають терміни і порядок їх усунення.

6.1.7.Ліцензіар не здійснює ніяких компенсацій на користь Ліцензіата, а також не несе відповідальності за будь-які збитки Ліцензіата, що виникли внаслідок використання або неможливості використання Програмної продукції. Ліцензіар залишає за собою виключне право кваліфікувати особливість роботи Програмної продукції як недолік (помилку, дефект тощо), а також провести одну з таких дій: скорегувати особливість роботи Програмної продукції або визнати особливість роботи Програмної продукції як таку, що не підлягає змінам.

6.1.8.Ліцензіар зобов'язується передати Ліцензіату Ліцензію на Програмну продукцію в порядку і в строки, встановлені цим Договором;

6.1.9.Ліцензіар зобов'язується утриматися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення Ліцензіатом наданого йому права користування Програмною продукцією протягом строку дії виданої Ліцензії;

6.1.10.Ліцензіар зобов'язується надати Ліцензіату базову технічну підтримку під час використання ним Програмної продукції. Така підтримка надається за допомогою електронної пошти та/або за телефоном гарячої лінії, та/або в чаті на Сайті в Особистому кабінеті Ліцензіата;

6.1.11.Ліцензіар не несе відповідальності за несанкціоноване використання Облікового запису Ліцензіата третіми особами з вини або необережності Ліцензіата.

6.2.Права і обов'язки Ліцензіата:

6.2.1. Ліцензіат зобов’язується використовувати Програмну продукцію на умовах і в межах, передбачених цим Договором та додатками до нього;

6.2.2.Ліцензіат зобов'язується не передавати Третім особам надані йому Ліцензіаром параметри доступу до Програмної продукції, включаючи, але не обмежуючись, пароль для входу в Обліковий запис, та не використовувати їх в цілях, не дозволених цим Договором, в тому числі способом, який здатний привести до нанесення шкоди комерційним інтересам і репутації Ліцензіара;

6.2.3.Ліцензіат самостійно несе відповідальність за збереження і конфіденційність реєстраційних даних Облікового запису: логіна і пароля, і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання Облікового запису Ліцензіата. Всі дії, здійснені з використанням Облікового запису Ліцензіата, вважаються здійсненими Ліцензіатом. Ліцензіат самостійно несе відповідальність перед третіми особами за всі дії, вчинені з використанням Облікового запису Ліцензіата (включаючи, але не обмежуючись, відповідальність за збереження персональних даних третіх осіб), а також ризик можливих несприятливих наслідків для себе і для Ліцензіара. Ліцензіат самостійно відшкодовує будь-яку шкоду, заподіяну третім особам при використанні ним Програмної продукції;

6.2.4. У разі втрати та/або розголошення Ліцензіатом Облікового запису (доступу до електронної пошти та/або пароля), Ліцензіат зобов'язується повідомити про це Ліцензіара негайно;

6.2.5.Ліцензіат визнає і погоджується з тим, що всі права інтелектуальної власності, в тому числі виключне право інтелектуальної власності на Програмну продукцію, знак для товарів і послуг та інші результати інтелектуальної діяльності, у тому числі які розміщені на Сайті, належать Ліцензіару. Ліцензіат не має права використовувати Програмну продукцію способами, не передбаченими цим Договором та додатками до нього;

6.2.6.Ліцензіат зобов'язується приймати Ліцензії, що надаються відповідно до цього Договору, в порядку і на строк, встановлені Договором;

6.2.7.Ліцензіат зобов'язується не використовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання в процес нормального функціонування Сайту і Програмної продукції;

6.2.8.Ліцензіат зобов'язується не укладати субліцензійні договори і не передавати іншим способом права на Програмну продукцію, а також не поступатися і не передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди Ліцензіара;

6.2.9.Ліцензіат зобов'язується сплачувати Винагороду в порядку, в розмірі та в строки, передбачені в цьому Договорі;

6.2.10.Ліцензіат підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними властивостями і характеристиками Програмної продукції. Ліцензіат несе ризик невідповідності Програмної продукції із своїми побажаннями і потребами;

6.2.11.Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання Програмної продукції, що виникли з вини або необережності Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання Програмної продукції він повинен мати доступ в мережу Інтернет і прийнятну для роботи Програмної продукції швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 20 мб/с);Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неналежного використання або неможливості використання Програмної продукції, що виникли з вини або необережності Ліцензіата. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання Програмної продукції він повинен мати доступ в мережу Інтернет і прийнятну для роботи Програмної продукції швидкість передачі даних по Інтернет-каналу (не менше 20 мб/с);

6.2.12.Ліцензіат зобов'язується не здійснювати наступні дії:

 • 1) копіювати Програмну продукцію або будь-яку його частину;
 • 2) змінювати Програмну продукцію або будь-яку його частину;
 • 3) декомпілювати ("to decompile") або іншим чином перетворювати Програмну продукцію в вихідний код або будь-яку його частину;
 • 4) розкривати іншим способом будь-який вихідний код Програмної продукції;
 • 5) видозмінювати Програмну продукцію будь-яким чином або в будь-якій формі;
 • 6) використовувати несанкціоновані видозмінені версії Програмної продукції, включаючи, серед іншого, створення подібних продуктів та/або конкурентного сервісу або отримання несанкціонованого доступу до Програмної продукції;
 • 7) модифікувати (переробляти) Програмну продукцію будь-яким чином. Під модифікацією (переробкою) розуміється будь-яка зміна Програмної продукції, в тому числі переклад з однієї мови на іншу мову;
 • 8) здійснювати дії, пов’язані з «клонуванням» Облікових записів (для створення дублюючих Облікових записів з використанням декількох електронних адрес), фальсифікувати свою IP-адресу;
 • 9) здійснювати дії, спрямовані на порушення функціонування Програмної продукції;
 • 10) здійснювати дії, спрямовані на отримання доступу до даних інших користувачів Програмної продукції;
 • 11) надавати доступ до Програмної продукції третім особам з боку Ліцензіата. Будь-яка передача (відступлення) Ліцензіатом іншій особі може бути здійснена тільки з письмової згоди Ліцензіара;
 • 12) передавати параметри доступу до Облікового запису, включаючи, але не обмежуючись, пароль, третім особам;
 • 13) давати дозволи на використання, здавати в оренду, продавати, надавати в лізинг, передавати права, поширювати, забезпечувати хостинг, розкривати або зробити Програмну продукцію доступною будь-яким третім особам, включаючи, але не обмежуючись створенням інтернет-посилань на сайт розміщення Програмної продукції, які включають інформацію підключення Ліцензіата до Програмної продукції, включаючи, але не обмежуючись, іменами користувачів, паролями, куки («cookie»), та/або «дзеркалюванням» («mirroring») або «обрамленням» («wrapping») будь-якої частини Програмної продукції;

6.2.13.Ліцензіат гарантує, що ні Ліцензіат, ні особи, що діють від імені Ліцензіата, не використовуватимуть Програмну продукцію для спонукання в будь-якій формі клієнтів Ліцензіара до використання конкурентних комп'ютерних програм і сервісів, в тому числі онлайн-сервісів;

6.2.14.Ліцензіат зобов'язується не використовувати Програмну продукцію і інформацію, отриману в результаті використання Програмної продукції, для забороненої законодавством України діяльності.

6.2.15.Ліцензіат на свій страх і ризик приймає рішення щодо використання інформації з Сайту. Ліцензіар не несе відповідальності за наслідки застосування Ліцензіатом інформації з Сайту.

6.2.16.Ліцензіат надає Ліцензіару право на використання логотипу Ліцензіата і його найменування в списках діючих клієнтів Ліцензіара на сайті https://easymarkets.com.ua/uk/.

7.Винагорода ліцензіара і порядок розрахунків

7.1.Розмір Винагороди Ліцензіара за онлайн-сервіс Програмної продукції визначається відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифного плану, кількості осіб, які мають доступ до Програмної продукції під Обліковим записом Ліцензіата, і преференцій, що надаються на розсуд Ліцензіара (зокрема під час дії акційних пропозицій). Розмір Винагороди за онлайн-сервіс Програмної продукції (Ліцензії) за відповідним Тарифним планом вказано на Сайті Ліцензіара у відповідному розділі.

Розмір Винагороди також вказується в Акті про надання права на використання Програмної продукції (або Акті приймання-передачі Ліцензії), що підписуються Сторонами в установленому цим Договором порядку.

7.2.Ліцензіат зобов'язується сплачувати Винагороду Ліцензіару в порядку 100% передоплати. В разі наявності між Ліцензіатом та Ліцензіаром інших умов оплати Винагороди, вони вказуються у відповідних додаткових угодах чи окремих договорах. Рахунок, виставлений Ліцензіаром, повинен бути оплачений Ліцензіатом протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту його отримання Ліцензіатом.

7.3.По закінченню Облікового періоду, визначеного Сторонами в Акті та відповідному Тарифному плані, Сторони мають право продовжити термін використання Програмною продукцією на новий Обліковий період. В цьому випадку, Ліцензіат в термін, не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до закінчення облікового періоду, повідомляє Ліцензіара про бажання продовжити термін користування Програмною продукцією. На підставі заявки від Ліцензіата Ліцензіар виставляє відповідний рахунок, який оплачується Ліцензіатом в порядку, встановленому п. 7.2 цього Договору.

7.4.Оплата Винагороди за кожний наступний Обліковий період, згідно обраного Тарифного плану, може здійснюватися автоматично, але може бути припинена Ліцензіатом самостійно в будь-який момент в розділі «Тарифи та оплата» на Сайті. Сплачені при цьому кошти поверненню не підлягають. При ненадходженні коштів при автоматичній оплаті Винагороди по Тарифному плану застосовуються наслідки, як визначено у п.3.11 Договору.

7.5.У разі, якщо Ліцензіату необхідно змінити кількість осіб, що мають одночасний доступ до Програмної продукції під Обліковим записом Ліцензіата, винагорода розраховується і оплачується відповідно до п. 7.1 цього Договору, на підставі окремого рахунку, виставленого Ліцензіаром.

7.6.Винагорода за цим Договором сплачується в національній валюті України – в гривнях України, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Ліцензіара, вказаний в рахунку Ліцензіара. Зобов'язання по оплаті вважаються виконаними з дати надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Ліцензіара. Кожна Сторона самостійно та за власний рахунок сплачує комісійні винагороди, всі необхідні банківські платежі при здійснені розрахунків по Договору.

7.6.1.У разі, якщо Ліцензіат є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем – резидентом України: всі розрахунки за цим Договором здійснюються в гривнях України шляхом перерахування грошових коштів Ліцензіатом на розрахунковий рахунок Ліцензіара на підставі Рахунку на оплату.

7.6.2.У разі, якщо Ліцензіат є юридичною особою або приватним підприємцем, або фізичною особою – нерезидентом України: оплата здійснюється у Євро або доларах США на валютний рахунок Ліцензіара, відповідно до наданого Ліцензіаром інвойсу (Рахунку на оплату).

7.6.3.У разі, якщо Ліцензіат є фізичною особою (резидент або нерезидент): всі розрахунки за цим Договором здійснюються за допомогою зовнішніх Платіжних систем, інтегрованих з Програмною продукцією на підставі Рахунку на оплату.

7.7.Ліцензіат не має права здійснювати оплату за цим Договором на користь Ліцензіара з рахунків третіх осіб без отримання попередньої згоди Ліцензіара. У зв’язку з цим Ліцензіат зобов’язується завчасно (до настання граничних строків для оплати Винагороди) направити відповідне письмове повідомлення Ліцензіару з запитом про можливість здійснити даний платіж через третіх осіб та з обґрунтуванням необхідності здійснити оплату таким способом. Ліцензіар зобов’язується надати відповідь Ліцензіату протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту.

7.8.Розмір Винагороди Ліцензіара не включає ПДВ. Надання Ліцензії відповідно до цього Договору є постачанням програмної продукції. Операції з поставки програмної продукції тимчасово (до 1 січня 2023 року) звільняються від ПДВ в силу пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Після закінчення терміну дії зазначеного звільнення або після його відміни до Винагороди Ліцензіара буде додаватися сума ПДВ, обчислена за ставкою податку, яка буде діяти на момент здійснення відповідних операцій.

7.9.Якщо за законодавством іноземної держави Ліцензіатові необхідно утримати, сплатити будь-які податки і збори, що стягуються в такій іноземній державі, з Ліцензіара як з одержувача доходу, включаючи, зокрема, ПДВ і податок на дохід (прибуток), що стягується у джерела, а також будь-які аналогічні податки, які можуть заміняти або доповнювати існуючі, то розмір оплати, що підлягає виплаті Ліцензіару, збільшується таким чином, щоб чиста сума, отримана Ліцензіаром після утримання або сплати зазначених податків, дорівнювала сумі, яка вказана у відповідному Рахунку на оплату, наданого в порядку передбаченому цим Договором.

7.10.Розмір і порядок оплати Винагороди можуть бути змінені Ліцензіаром. Інформація про зміну розміру та умов оплати Винагороди направляється Ліцензіату по електронній пошті не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення в дію нових умов. У разі, якщо Ліцензіат не ознайомився з таким повідомленням, за умови його належного здійснення Ліцензіаром, Ліцензіат вважається повідомленим належним чином. Ліцензіат також має можливість ознайомлення з інформацією про нові тарифи на сайті Ліцензіара.

7.11.Нові умови розміру та порядку оплати Винагороди застосовуються тільки до Ліцензії, не сплаченої Ліцензіатом на момент введення в дію нових умов оплати.

7.12.У разі дострокового припинення дії цього Договору за бажанням Ліцензіата або в разі порушення ним умов Договору, сума винагороди не підлягає поверненню.

8.Відповідальність сторін

8.1.За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

8.2.Ліцензіар має право призупинити дію Ліцензії (закрити повний доступ до Програмної продукції або надати обмежений доступ по Програмної продукції, як вказано у п.3.11 цього Договору) в разі порушення строків оплати за цим Договором. В даному контексті це не означає розірвання цього Договору.

8.3.Ліцензіар ні за яких обставин не несе відповідальності за:

1) будь-які негативні наслідки, які є прямим або непрямим результатом дій/бездіяльності Ліцензіата та/або третіх осіб з боку Ліцензіата;

2) будь-які непрямі збитки та/або упущену вигоду Ліцензіата та/або третіх сторін з боку Ліцензіата незалежно від того, чи міг Ліцензіар передбачити можливість таких збитків чи ні.

8.4.Ліцензіат погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не вільне від помилок.

8.5.У тій мірі, в якій це дозволено чинним законодавством, сукупний розмір відповідальності Ліцензіара за цим Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки) та/або відшкодування збитків, за будь-яким позовом або претензією обмежується розміром Винагороди, виплаченої Ліцензіатом Ліцензіару за цим Договором.

8.6.У разі виявлення порушень законодавства та при наявності відповідних розпоряджень з боку правоохоронних та інших уповноважених державних органів і посадових осіб, Ліцензіар залишає за собою право призупинити доступ Ліцензіата до Програмної продукції, направивши Ліцензіатові відповідне письмове повідомлення про виявлені порушення з вимогою їх усунення. У разі не усунення Ліцензіатом порушень в строк, зазначений у повідомленні, Ліцензіар має право видалити Обліковий запис Ліцензіата без перерахунку Винагороди Ліцензіара і відшкодування Ліцензіату будь-яких збитків.

8.7.У разі порушення Ліцензіатом будь-якого з положень цього Договору та/або порушення законодавства України при використанні Програмної продукції Ліцензіар має право в односторонньому позасудовому порядку призупинити користування Програмною продукцією до усунення Ліцензіатом таких порушень, або розірвати цей Договір шляхом повідомлення про це Ліцензіата з дати, зазначеної в такому повідомленні, без перерахунку Винагороди Ліцензіара і без компенсації Ліцензіатові будь-яких збитків.

8.8.Ліцензіар зобов'язується відшкодувати збитки, захищати інтереси і звільнити від відповідальності Ліцензіата щодо всіх стягнень, які підлягають сплаті за рішенням суду, за постановою суду або судового врегулювання в разі пред'явлення третьою особою претензій про те, що використання Програмного продукту порушує його патентні, авторські права, права на знак для товарів і послуг або тягнуть неправомірне привласнення його комерційної таємниці в юрисдикції, де права на Програмну продукцію і інші об'єкти інтелектуальної власності підлягають захисту, в межах суми сплаченої Ліцензіатом Винагороди.

8.9.Ліцензіат несе відповідальність за будь-які порушення законодавства, в тому числі законодавства про захист персональних даних, і прав третіх осіб у разі, якщо ним, його користувачами при використанні функціональних можливостей Програмної продукції порушені вимоги щодо захисту персональних даних, авторські, суміжні права третіх осіб, здійснено несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань, інших засобів індивідуалізації. При цьому в разі надходження на адресу Ліцензіара претензій, позовів та/або розпоряджень щодо сплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, що пов'язані з неналежним використанням Програмної продукції, Ліцензіат самостійно і за свій рахунок врегулює вказані претензії або в разі неможливості такого врегулювання, відшкодує Ліцензіару збитки, понесені в зв'язку з цим.

8.10.Ліцензіат несе відповідальність за будь-яку інформацію або інший контент (в тому числі файли з даними, тексти, а також інші файли і зображення), отриманий при використанні Програмної продукції, які він, його користувачі передають третім особам, а також за всі наслідки використання Програмної продукції (включаючи будь-які збитки, які може понести Ліцензіат, Ліцензіар і треті особи).

8.11.Ліцензіат погоджується з тим, що Програмне забезпечення надається на умовах «як є», тобто без гарантійних зобов'язань будь-якого роду, включаючи відсутність гарантій його придатності для використання із визначеною Ліцензіатом метою, гарантій якості та працездатності, відповідності функціональних можливостей Програмної продукції меті і очікуванням Ліцензіата.

8.12.Ліцензіар не несе відповідальності за якість і функціональні особливості Програмної продукції, як явні, так і передбачувані.

8.13.Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом, його Клієнтами або Третіми особами за прямий або непрямий збиток, упущену вигоду, інші збитки, які можуть бути пов'язані з використанням Програмної продукції, в тому числі, але не обмежуючись, можливими перервами в роботі, несумісністю обладнання, необхідністю зміни конфігурації, переривання ділової активності.

8.14.Відповідно до умов цього Договору Ліцензіар не контролює інформацію і контент, який розміщений, передається, зберігається Ліцензіатом, його Клієнтами та Третіми особами з боку Ліцензіата за допомогою Програмної продукції і, отже, не гарантує їх точність, повноту, якість і не несе ніякої відповідальності за їх зміст.

8.15.Ліцензіар несе відповідальність за умисне порушення своїх зобов'язань за цим Договором (при цьому вина має бути доведена в порядку передбаченому чинним законодавством) і максимальний розмір відповідальності Ліцензіара не може перевищувати розміру, сплаченої Ліцензіатом Винагороди за той місяць, в якому було допущено вказане порушення.

8.16.Ліцензіар забезпечує базову інформаційну безпеку даних Ліцензіата в межах, передбачених чинним законодавством України.

8.17.Ліцензіар забезпечує резервне копіювання даних і архівне зберігання даних Ліцензіата протягом всього терміну дії Договору.

8.18.У разі, якщо втрата даних сталася з вини Ліцензіара, він вживає всіх необхідних заходів для відновлення даних протягом 3-х робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних. Відновлення даних проводиться тільки при наявності технічної можливості у Ліцензіара.

8.19.У разі, якщо втрата даних була викликана діями Ліцензіата, відновлення даних проводиться за запитом Ліцензіата, який направляється Ліцензіару. Відновлення даних проводиться тільки при наявності у Ліцензіара технічної можливості.

8.20. У разі прострочення Ліцензіаром виконання своїх зобов'язань з надання Ліцензіату права на використання Програмної продукції, Ліцензіар зобов'язується на вимогу Ліцензіата оплатити йому неустойку в розмірі 0,1% від суми Винагороди, сплаченої за Ліцензію, за кожен день прострочення, (крім випадків, коли Ліцензіар доведе, що прострочення сталося з вини Ліцензіата), але не більше 10% від загальної суми Винагороди.

8.21.У разі порушення Ліцензіатом умов, передбачених в п.6.2.12 цього Договору, Ліцензіат зобов'язаний сплатити Ліцензіару штраф в розмірі Винагороди, передбаченої в п. 7.1 цього Договору.

8.22.У разі якщо Ліцензіатом порушено вимоги п. 6.2.8 цього Договору, то Ліцензіат зобов'язаний виплатити Ліцензіару штраф в розмірі Винагороди, передбаченої в п. 7.1. цього Договору, і додатково 60% (шістдесят відсотків) від суми отриманого доходу в результаті порушення зазначених умов.

8.23.Сплата пені та штрафів здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Стороною відповідних вимог про сплату штрафних санкцій.

9.Конфіденційність

9.1.Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію і не використовувати її, крім як для виконання зобов'язань за цим Договором. Сторона, якій надана конфіденційна інформація, зобов'язується вжити заходи до її захисту не менші, ніж заходи прийняті нею для захисту власної конфіденційної інформації та/або передбаченої цим Договором (в залежності від того, які заходи є більш строгими).

9.2.Конфіденційною вважається весь обсяг інформації, отриманий в рамках виконання цього Договору та містить в тому числі, інформацію, що охороняється законом, або інформацію, яка в момент передачі її, Стороною яка її передає, позначена грифом «Конфіденційно» або «Строго конфіденційно» із зазначенням повної назви та адреси місцезнаходження її володільця, а також ключові слова, назви тем, їх налаштування і зміст, що формуються при використанні послуг Ліцензіара.

9.3.Інформація не буде вважатися конфіденційною та відповідна Сторона не буде мати зобов’язань стосовно такої інформації, якщо вона відповідає хоча б одній із таких умов:

- вже була відома такій Стороні до укладання Договору;

- отримана легально від третьої особи поза зв’язком за цим Договором;

- розкрита публічно іншою Стороною;

- розкрита та обґрунтована письмовою вимогою державного органу, повноваження якого щодо отримання такої інформації, визначені чинним законодавством України;

- дозволена до розповсюдження з письмової згоди іншої Сторони (власника або розпорядника конфіденційної інформації).

9.4.Сторона, яка допустила розголошення конфіденційної інформації або не виконала інших вимог щодо забезпечення її конфіденційності, несе відповідальність відповідно до законодавства України.

9.5.Конфіденційна інформація може надаватися компетентним державним органам у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством, що не тягне за собою настання відповідальності за її розголошення.

9.6.Обробка персональних даних Ліцензіата здійснюється на підставі чинного законодавства України та відповідно до згоди на обробку персональних даних.

9.7.Зобов'язання Сторін, викладені в цьому розділі, діють протягом строку дії цього Договору та 3 (трьох) років після його припинення.

10.Персональні дані

10.1.Цим Ліцензіат висловлює згоду на обробку Ліцензіаром персональних даних фізичних осіб, включаючи прізвище і ім'я, адреса електронної пошти, телефон, поштова адреса, банківські реквізити та інші, які вказуються при реєстрації і при використанні Програмної продукції. Ліцензіат погоджується з тим, що такі дані будуть оброблятися Ліцензіаром як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

10.2.Ліцензіат гарантує, що надані ним при реєстрації дані є достовірними і Ліцензіат має право ними розпоряджатися.

10.3.Персональні дані Ліцензіата обробляються на підставі Закону України «Про захист персональних даних» та у відповідності з умовами роботи Програмної продукції.

10.4.Згода Ліцензіата на обробку його персональних даних вважається отриманою в момент реєстрації Ліцензіата на Сайті та установки позначки, передбаченої інтерфейсом Програмної продукції, що надає згоду на обробку персональних даних на веб-сайті, яка проставляється суб’єктом персональних даних, і діє протягом всього терміну дії цього Договору. Чинним Згода Ліцензіата на обробку його персональних даних може бути відкликана в порядку, встановленому законодавством України.

10.5.Метою обробки персональних даних Ліцензіата є укладення цього Договору, ведення бази даних користувачів Програмної продукції і видачі Ліцензій.

10.6.Внесення Ліцензіатом до Програмної продукції персональних даних третіх осіб можливо виключно при наявності згоди таких осіб на обробку їх персональних даних, наданих Ліцензіату. Відповідальність за отримання такої згоди несе виключно Ліцензіат.

10.7.Завантажуючи, встановлюючи, використовуючи та надаючи інформацію, Ліцензіат надає згоду на всі дії, здійснювані Ліцензіаром щодо інформації, що надається, відповідно до цього Договору, в тому числі але не обмежуючись цим: шляхом виконання дій (операцій) з персональними даними, які включають збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (поновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передання), знищення персональних даних.

10.8.Ліцензіат погоджується, що Ліцензіар не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди Ліцензіата, крім отриманої при реєстрації, для передачі його персональних даних третім особам з метою, пов’язаною з виконанням даного Договору.

10.9.Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до вимог закону.

10.10. Ліцензіат має право в будь-який час змінити і / або видалити інформацію про себе, яка надана при реєстрації в Особистому кабінеті з урахуванням доступного функціоналу Програмної продукції.

10.11.Ліцензіат висловлює свою згоду отримувати на адресу електронної пошти, вказану ним при реєстрації, інформаційну розсилку, а також системні повідомлення і повідомлення, пов'язані з роботою Програмної продукції.

11.Застосовне право і порядок вирішення спорів

11.1.З усіх питань, що неврегульовані умовами цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2.Сторони повинні намагатися вирішувати всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору, шляхом переговорів. Претензії на адресу Ліцензіара направляються в письмовому вигляді за реквізитами, передбаченими в кінці цього Договору. Термін розгляду претензії становить 35 (тридцять п'ять) календарних днів.

11.3.У разі, якщо суперечки, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці суперечки повинні бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

12.Форс-мажор

12.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили (форм-мажор).

12.2.Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, заборона проведення масових заходів, заборона роботи комерційної нерухомості, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. Перелік таких обставин не є вичерпним.

12.3.Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за даним Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в 5-денний термін з моменту настання таких обставин сповістити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили.

12.4.Термін виконання зобов’язань, передбачених даним Договором подовжується відповідно до тривалості цих обставин.

12.5.Сторона, що посилається на дії Форс-мажорних обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

12.6.Якщо зазначені обставини тривають більше 30 (тридцять) днів, кожна Сторона має право на припинення (розірвання) всього Договору або його частини. У цьому випадку жодна зі Сторін не вправі вимагати від іншої Сторони відшкодування своїх збитків.

13.Термін дії договору, зміна умов та розірвання договору

13.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Ліцензіатом і діє до моменту його розірвання за бажанням однієї із Сторін, або до моменту виконання всіх зобов'язань обох Сторін за Договором і додатками до нього.

13.2.Будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір і додатки до нього в односторонньому порядку, повідомивши іншу Сторону не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Повідомлення про розірвання направляється в електронній формі на адресу електронної пошти тієї Сторони, якій воно адресується.

13.3.Ліцензіар має право вносити зміни в цей Договір. Усі внесені до Договору зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Договору, на Сайті. Усі зміни Договору набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Програмну продукцію і далі Ліцензіат підтверджує згоду з новими умовами Договору в редакції, що діє на момент використання ним Програмної продукції.

13.4.Ліцензіар не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Ліцензіат або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору, інструкцій або вказівок про порядок використання Програмної продукції, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

13.5.У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даного Договору, інші частини Договору будуть залишатися в чинності.

14.Заключні положення

14.1.Положення цього Договору, права і обов'язки Сторін, які випливають з нього, регулюються законодавством України.

14.2.У разі наявності розбіжностей між редакцією Договору, з яким Ліцензіар ознайомлений при реєстрації у Програмній продукції, і останньою редакцією Договору, розміщеного на Сайті Ліцензіара, пріоритет має редакція Договору, розміщена на Сайті.

14.3.Сторони підтверджують, що всі повідомлення, направлені Сторонами за допомогою електронної пошти за адресою, вказаною Ліцензіатом при реєстрації на сайті / залишенні з відповідною заявкою, визнаються належно відправленими і юридично значимими відповідно до чинного законодавства України.

14.4.Ліцензіар може в будь-який момент і без повідомлення Ліцензіата поступитися своїми правами за цим Договором третій стороні.

14.5.Ліцензіат не має права без погодження з Ліцензіаром здійснювати відступлення прав за цим Договором. У разі необхідності відступлення прав, Ліцензіат направляє на адресу Ліцензіара письмове повідомлення із причиною необхідності такого відступлення і даними нової особи. На підставі зазначеного повідомлення, Сторони приймають рішення про можливість такого відступлення, з подальшим підписанням тристоронньої угоди про передачу прав.

14.6.Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

14.7.Сторони домовилися, що користуються електронним документообігом, за допомогою обміну належно оформлених документів по електронній пошті (зазначені документи повинні бути підписані уповноваженими особами і завірені печаткою), а за запитом Ліцензіата - з подальшою відправкою оригіналів таких документів за адресами, вказаними Сторонами в реквізитах, як поштові.

15.Адреса та банківські реквізити ліцензіара

15.1.Взаємодія з Ліцензіаром здійснюється за наступними реквізитами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА»
Адреса: 01013, м. Київ, Голосіївський район, вул. Деревообробна, 9
Адреса для листування: ТОВ “ОПЕНМАРКЕТС-УКРАЇНА”, м.Київ, а/с 92, 01054.
Код ЄДРПОУ 41783259
ІПН: 417832526501
Рахунок: UA10 300528 0000026006000009632
Банк: АТ «ОТПБАНК»,
Засоби зв’язку:
тел.: +38 044 339 99 89;
E-mail: info@.easymarkets.com.ua
Директор: Мар’їн Ю.Я.
 1. Терміни та визначення
 2. Програмна продукція та право власності на неї
 3. Предмет договору
 4. Порядок укладання договору (акцепт оферти)
 5. Умови та порядок надання користування програмною продукцією
 6. Права і обов'язки сторін
 7. Винагорода ліцензіара і порядок розрахунків
 8. Відповідальність сторін
 9. Конфіденційність
 10. Персональні дані
 11. Застосовне право і порядок вирішення спорів
 12. Форс-мажор
 13. Термін дії договору, зміна умов та розірвання договору
 14. Заключні положення
 15. Адреса та банківські реквізити ліцензіара